30 تیر 1403
Search
Close this search box.

کارهایِ غیردانشگاهی برای اساتید مجاز نیست

کارهایِ غیردانشگاهی برای اساتید مجاز نیست

اساتید در سال مدام ارزیابی می شوند فکور افزود: استاد در هر سال مدام ارزیابی می‌شود تا پایه مرتبط با وضعیت خود را دریافت کند. فکور ادامه داد: یک ارزیابی هم مربوط به ارتقا به دانشیاری و استادیاری است. قوانین موجود فعلی می گوید هر استاد دانشگاهی بعد از اینکه با مدرک دکتری وارد دانشگاه […]